คุรุสภา ใบประกอบวิชาชีพครู

advertisements

คุรุสภา ใบประกอบวิชาชีพครู พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และผุ้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เป้นวิชาชีพควบคุม ผุ้ประกอบวิชาชีพควบคุม
ที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาปฐทวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
ที่ตำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา จึงจะมีสิทธิประกอบวิชาชีพได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเป็นหลักประกันความมีมาตรฐานและคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ และเป้นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น นอกจากนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ด้วย

1. การขอใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

การขอใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
– ขอเพื่ออะไร
การที่เราต้องการเป็นครู เราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพค่ะ ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพ แล้วไปสอนในสถานศึกษา เราจะมีความผิด มีโทษติดคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ

– ประโยชน์ของใบประกอบวิชาชีพครู
เราสามารถใช้สมัครสอบบรรจุครู ได้ค่ะ

– การสอบบรรจุครู ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง…
ขั้นแรก เราต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก่อน เราถึงจะสามารถสมัครสอบครูได้ ถ้าเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สพท. เค้าจะไม่รับสมัครค่ะ (แต่ตอนนี้คุรุสภากำลังทำเรื่องชี้แจงกับ สพท. ให้สามารถสมัครสอบ
บรรจุได้ สำหรับคนที่ยังไม่มีใบประกอบ : 8 เม.ย. 51)
คุณวุฒิที่ใช้สมัครสาขาวิชาเอก เราต้องดูก่อนนะคะ ว่าสาขาของเราตรงกับประกาศหรือไม่เช่น.. ถ้าจบ เศรษฐศาสตร์มา + เรียน ป.บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว แต่ สพท. ที่เราอยากสมัครไม่มีวุฒิที่เราจบมา เราก็จะสมัครไม่ได้นะคะ.. อีกกรณีนึง จบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะไปสมัครสอบเค้าก็ไม่รับสมัคร เพราะ จนท บอกว่า วุฒิไม่ตรง บางคนอาจจะงงๆ นะคะว่า เอ้า.. ก็จบ ค.บ. มานี่ ไมไม่รับอ่ะ ก็เพราะว่าวิชา อุตสาหกรรม โดยตรงไม่มีเรียนในมัธยมและประถมน่ะสิคะ แต่.. ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ สพท. บางที่จะระบุว่าใช้วุฒิอะไรสมัครได้บ้าง ต้องตรวจสอบก่อนไป หรือโทรไปสอบถามก่อนจะได้ไม่ต้องไปเสียเที่ยว

ไม่มีบริการส่งคำตอบผ่านทางอีเมล์นะคะ ขอความกรุณา

เพิ่มเติม 6 มิ.ย. 2551
ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มี 4 ประเภท คือ
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภา ตาม พ.ร.บ. 2488 หรือต่อมาลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากหน้าที่ครู จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกคน
2. ผู้ประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546 ต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็น คุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ
3. ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูต้องมีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่กฎหมายนี้ใช้บังคับ คือ ขอได้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2549

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. ผู้ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้วก่อนวัน ที่ 12 มิถุนายน 2546 จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
2. ผู้ที่ต้นสังกัดแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษา หลังวันที่ 11 มิถุนายน 2546 ให้ต้นสังกัดขอยกเว้นคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิปริญญาทางบริหารการศึกษาเพื่อ พิจารณาเป็นกรณีไป
3. ผู้ประสงค์จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ คือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูให้ยื่นคำ ขอภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2549 ครุสภาจะออกหนังสือรับรองสิทธิให้ และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาตามที่คุรุสภารับรองภาย ใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ

ด้วยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ครูต่างประเทศต้องผ่านการทดสอบ และประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชาวต่างชาติหลักสูตรการอบรม เรื่องวัฒนธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และหลักสูตรการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการคุรุสภาได้ให้ความเห็นชอบ

การออกหนังสือรับรองสิทธิ

ผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ครู และรองหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
2. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ผู้บริหารการศึกษาออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่รองหรือผู้ช่วยผู้บริหารการศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
4. หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่น
5. เลขาธิการคุรุสภาออกหนังสือรับรองสิทธิให้แก่ผู้บริหารการศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู

วันออกใบอนุญาต

คณะกรรมการคุรุสภา มีมติกำหนดวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละราย ดังนี้
1. ผู้ที่เป็นครูซึ่งสมาชิกคุรุสภาตาม พ.ร.บ. 2488 อยู่ก่อน พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ กำหนดให้วันที่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ เป็นวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. บุคคลอื่นที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากคุณสมบัติครบถ้วน ให้กำหนดวันที่ยื่นคำขอเป็นวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่วนบุคคลที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้กำหนดวันที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นวันออก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีอายุใช้ได้คราวละ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต ระหว่างเวลา 5 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด จึงจะมีสิทธิต่อใบอนุญาตได้

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเทียบโอน การสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูหาย และอื่นๆ กรุณา เข้าไปอ่านในหน้าอื่นๆ นะคะ แนนได้เขียนอธิบายไว้แล้วในหน้าบล็อกอื่น ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ แนนสร้างบล็อกไว้ทั้งหมด 37 หน้า คือ 37 เรื่อง มันต้องมีสักปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ และขอแจ้งว่า แนนไม่มีบริการตอบผ่านทางอีเมล์นะคะ ต้องขออภัยด้วย และขอให้เห็นใจ เพราะเคยทิ้งเมล์ไว้ บางคนก็ใส่อารมณ์ ทั้งๆ ที่แนนไม่ใช้ จนท คุรุสภา และที่เขียนบล็อก ก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไร และไม่อยากได้ด้วย ขอแค่เพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านได้ความรู้และดำเนินการได้ก็เพียงพอค่ะ ทำเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นค่ะ

แบบคำขอใบประกอบวิชาชีพครู  >>>> http://www.sakonarea1.com/vichachep.htm

ขอบคุณ NuUnAn





นางเจริญศรี บัวทอง
ดิฉัน เจริญศรี บัวทองมีความประสงค์อยากทราบว่าทำใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมยังไม่ได้ค่ะนานเหลือเกินค่ะ
5 พฤษจิกายน 2552 - 12:57     IP : 119.42.98.xxx x 

อุมาพร
อยากทราบว่าขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะคะ และขอให้ผู้เขียนบล๊อคที่มีประโยชน์เป็นวิทยาทาน ขอให้ได้บุญกุศลเยอะๆนะคะ
21 เมษายน 2553 - 21:34     IP : 124.157.184.xxx x 
1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top